TOPlist

AKTUALITY - stránka 4 - Sýček obecný

Go to content

Main menu:

AKTUALITY - stránka 4

 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Nepochopitelné jednání.

Na základě zjištění našeho kolegy a spolurealizátora projektu, jsme 5. května 2015 podali České inspekci životního 
prostředí, oblastnímu inspektorátu v Brně, podnět ve věci rušení hnízdění sýčka obecného v areálu průmyslové 
zóny (PZ) v Holešově. Opakovaně byl správce PZ upozorněn, že v jedné ze správních budov monitorujeme hnízdní 
výskyt sýčka obecného a že je nezbytné zachovat přístupný větrací otvor, kudy se sýčci k hnízdu dostávají.

Při kontrole bylo naopak zjištěno, že přístup byl sýčkům naopak zamezen, či omezen. Žádali jsme po odpovědných 
státních orgánech zjednání nápravy. Výsledek šetření ČIŽP na místě samém dne 10. 6. 2015 nám dal plně za pravdu 
a ve svém zjištění tento represivní orgán konstatuje porušení § 50 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zahájení správního řízení.

Zatím nemáme žádnou zprávu o výsledku správního řízení. Nicméně tento příklad ukazuje na poměrně neobvyklé, 
arogantní chování, nepochopení druhové ochrany přírody a to i u tak nekonfliktního druhu, jakým bezesporu 
sýček obecný je.

Petr Orel
23.9. 2015

Foto: Karel Zvářal

Incomprehensible behaviour.

We have made a complaint to the Czech Evnironmental Inspectorate, regional Inspectorate in Brno regarding
the interference of Little Owl during their nesting in the industrial zone in Holešov on the 5th May 2015, based
on the findings of our colleague and the project collaborator. The administrator of the industrial zone was
repeatedly warned that in one of the administrative buildings, we monitor the nesting of Little Owl and that it is
necessary to maintain open ventilation hole through which owls come to the nest.

During the inspection the contrary was found out – that nest access was prevented or limited. We asked
the responsible state authorities for redress. The result of the investigation of the Czech Environmental
Inspectorate proved us right. Violation of § 50 of the Act No 114/1992 Coll., on the Conservation of Nature
and Landscape was found out. In this context the administrative proceedings against the industrial zone
administrator were initiated.

So far we have no report of the outcome of the administrative procedure. However, this example shows
an unusual, arrogant behavior and misunderstanding of nature and species protection even in
conjuction with such easygoing species like the Little Owl.

Petr Orel
23/09/2015

Photo: Karel Zvářal
 
 
 
<  9  8  7  6  5  4  3  2  1  >
Webové stránky byly vytvořeny
za finanční podpory EHP fondů 2009-2014
a Ministerstva životního prostředí.

Za obsah webových stránek je výhradně
odpovědná ZO ČSOP Nový Jičín 70/2
a nelze jej v žádném případě považovat
za názor donora nebo Ministerstva
životního  prostředí.

© Český svaz ochránců přírody
Základní organizace Nový Jičín
Design:   Ateliér Šamaj
Webdesign:   Enrico Gombala 
 
Back to content | Back to main menu